Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

red. Sylwia Dziedzic
 1. Od 1 kwietnia 2016 r. pełnię funkcję wykonawcy merytorycznego zadań w europejskim projekcie: „Żywe laboratorium polityki publicznej” - INTERREG EUROPA 2014-2020, w którym uczestniczą przedstawiciele: Niemiec, Francji, Włoch, Danii, Litwy oraz Polski. Projekt dotyczy konstruowania i zarządzania regionalną polityką innowacyjną oraz wymiany doświadczeń w zakresie ważnych aspektów wypływających z regionalnych ekosystemów innowacji w dziedzinie zaawansowanych materiałów. Jednym z konkretnych celów jest poprawa instrumentów polityki wspierania innowacji w obszarze zaawansowanych materiałów poprzez wspieranie projektów B+R, współpracę między nauką a przemysłem, oraz stworzenie infrastruktury współpracy, mobilizację głównych interesariuszy w celu poprawy ekosystemów innowacji, sieci i procesów (projekt zatwierdzony przez KM INTERREG EUROPA 2014-2020). Okres realizacji projektu od 1.04.2016 do 31.03.2020.

 

 1. Od 1 czerwca 2016 do 31 maja 2019 roku pełnię funkcję członka rady doradczej w ramach europejskiego projektu „Projekt PPI2Innovate - „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” („PPI2Innovate – Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej”), w którym uczestniczą przedstawiciele: Węgier, Włoch, Słowenii, Chorwacji, Czech oraz Polski. Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg Europa Środkowa (2014-2020). Głównym celem projektu PPI2Innovate jest zwiększenie wykorzystania zamówień publicznych w celu pobudzenia innowacyjności na terenie Europy Środkowej.

 

 1. W ramach Projektu Systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” uczestniczyłam w pracach zespołu, który przygotował Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)[1], a także wcześniej, dokonał aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013[2]. Kolejnym efektem prac w ramach projektu systemowego było przygotowanie trzech programów operacyjnych nakierowanych na realizację Strategii RIS3[3].

 

 1. Uczestniczyłam w realizacji Projektu Systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”, gdzie od roku 2009, pełniłam funkcję Członka Komitetu Zarządzającego powołanego na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Jako członek Komitetu Zarządzającego odpowiadałam za:

 • nadzór nad wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji;
 • nadzór nad realizacją Projektu Systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”;
 • nadzór nad monitoringiem efektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych wynikających z RSI;
 • nadzór nad przygotowaniem i wydaniem raportu monitoringowego;
 • przedstawianie PRI informacji o stanie realizowanych zadań w ramach RSI;
 • udział w promowaniu RSI i animowaniu inicjatyw zgodnych z RSI;
 • inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z innymi regionami z kraju i z zagranicy z zakresu innowacyjności;
 • wsparcie międzyregionalnych i międzynarodowych działań dotyczących innowacyjności;
 • udział w opracowywaniu koncepcji programu Podkarpackiego Forum Innowacyjności;
 • współpracę z Panelami Celów Strategicznych i Podkarpacką Radą Innowacyjności;
 • aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Podkarpackiego Forum Innowacyjności.

 

 1. Od 2011 roku do 2014 roku pełniłam funkcję przewodniczącej Panelu celu strategicznego ds. współpracy regionalnej i międzynarodowej w zakresie innowacji, działającego w ramach Projektu Systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”.

Jako przewodnicząca Panelu Celu Strategicznego odpowiadałam za:

 • zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Panelu Celu Strategicznego;
 • przygotowywanie programu posiedzeń;
 • organizację merytoryczną, logistyczną i administracyjną posiedzeń Panelu Celu Strategicznego;
 • współpracę z Podkarpacką Radą Innowacyjności, Komitetem Zarządzającym i Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego;
 • współpracę przy opracowywaniu i realizacji programów wykonawczych RSI.

 

 1. Od czerwca 2009 roku do grudnia 2010 roku pełniłam funkcję specjalisty ds. rekrutacji i organizacji szkoleń w Projekcie „SPINAKER WIEDZY – regionalny program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej”, który był realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu była intensyfikacja procesów transferu wiedzy do gospodarki poprzez promocję i tworzenie warunków dla przedsiębiorczości akademickiej oraz zainicjowanie i rozwój wsparcia szkolno-doradczego dla przedstawicieli środowiska akademickiego województwa podkarpackiego w zakresie tworzenia firm odpryskowych (spin off/out) w strategicznych branżach gospodarczych. Projekt był skierowany do zamieszkałych w woj. podkarpackim pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, pracowników naukowych jednostek naukowych, doktorantów, absolwentów uczelni, studentów IV, V roku jednolitych studiów magisterskich, studentów I i II roku studiów drugiego stopnia, studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia – licencjackich lub inżynierskich zainteresowanych podniesieniem/zdobyciem wiedzy w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, prawa własności intelektualnej i przemysłowej, założeniem firmy typu spin off/out.

 

 1. W 2007 roku uczestniczyłam w Narodowym Programie Foresight POLSKA 2020, gdzie pełniłam funkcje: eksperta Panelu Tematycznego „Integracja polityki ekologicznej z politykami sektorowymi” oraz eksperta Panelu Tematycznego „Technologie na rzecz ochrony środowiska”.

Celem Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” było:

 • Określenie wizji rozwojowej Polski do 2020 roku.
 • Określenie – poprzez konsensus z głównymi interesariuszami – priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych, które w perspektywie wieloletniej wpłyną na przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • Racjonalne wykorzystanie wyników badań w praktyce oraz stworzenie dla nich preferencji w przydziale środków budżetowych.
 • Przedstawienie znaczenia badań naukowych dla rozwoju gospodarki oraz możliwości ich absorpcji przez gospodarkę.
 • Zbliżenie zasad polskiej polityki naukowej do wymogów UE.
 • Kształtowanie polityki naukowej i innowacyjnej w kierunku Gospodarki Opartej na Wiedzy.
 • Racjonalizacja nakładów realizowanych ze środków publicznych.
 • Stworzenie języka debaty społecznej oraz kultury myślenia o przyszłości, prowadzące do koordynacji wspólnych działań dla rozwoju gospodarki i poprawy jakości życia w Polsce.

 

 1. W latach 2006 – 2007 uczestniczyłam w Projekcie Foresight "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego", gdzie pełniłam funkcje: członka Panelu Głównego oraz Moderatora Panelu „Technologie produkcji rolniczej i przetwórstwa”.

Celem projektu było wskazanie i ocena przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem gospodarczym oraz przedstawienie koncepcji odpowiednich działań wyprzedzających z dziedziny nauki i techniki. Projekt umożliwił wyznaczenie optymalnych kierunków wsparcia rozwoju techniczno–technologicznego regionu. Wynik projektu – Raport Wiodących Technologii Województwa Podkarpackiego[4], którego byłam również współautorką, stanowił istotny wkład do Narodowego Programu Foresight, był także traktowany jako uzupełnienie i rozwinięcie Regionalnej Strategii Innowacji Woj. Podkarpackiego na lata 2005 - 2013. Ostatecznym rezultatem projektu był Raport końcowy z Badań Foresight. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego[5], opracowany pod red. L. Woźniaka, którego byłam również współautorką.

 

 1. W latach 2005 – 2007 uczestniczyłam jako wykonawca w międzynarodowym projekcie: AMI@NETFOOD "Rozwój długofalowej wspólnej wizji inteligentnych technologii dla sieci sektora rolno-żywnościowego", realizowanego w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele czternastu krajów UE.

Celem projektu Ami@Netfood było wspomaganie implementacji Priorytetu Badawczego IST (Technologie Społeczeństwa Informacyjnego) i Programu Ramowego, z zapewnieniem długofalowej wizji przyszłych trendów zorientowanych na rozwój i aplikację technologii zewnętrznej inteligencji (Ambient Intelligence) w obszarze rolno-żywnościowym. Program był realizowany w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

 

 1. W latach 2003-2004 uczestniczyłam w projekcie celowym:
  Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013
  .
  Końcowym efektem realizacji prac badawczych było opracowanie
  Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013[6].
  Przedstawiono w niej diagnozę stanu innowacji, założenia strategiczne, system finansowania oraz wdrażania i kontroli Strategii. Głównym twórcą Strategii była Politechnika Rzeszowska, a także Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 

 1. W 2003 roku uczestniczyłam w pracach badawczych (udział w badaniach potencjału innowacyjnego podkarpackich przedsiębiorstw i opracowaniu raportu z przeprowadzonych analiz) na potrzeby projektu „Podkarpackie Centrum Transferu Technologii – PCT”, realizowanego w ramach programu PHARE 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza.

[1] Woźniak L., Sobkowiak A., Dziedzic S., Kąkol W., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), Rzeszów 2015, s. 1-81; Woźniak L., Sobkowiak A., Dziedzic S., Kąkol W., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., Regional Innovation Strategy of the Podkarpackie Voivodeship for smart specialization (RIS3) 2014 - 2020, Rzeszów 2015, s. 1-81.

[2] Woźniak L., Dziedzic S., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., Aktualizacja regionalnej strategii innowacji województwa podkarpackiego na lata 2005-2013, Rzeszów 2011, s. 1-168; Woźniak L., Dziedzic S., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., The update to the Regional Innovation Strategy for the Podkarpackie province. For the years 2005-2013, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2011, s. 1-151.

[3] Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Wyrwa D., Chrzanowski M., Inteligentna Specjalizacja Wspomagająca Informacja i Telekomunikacja (ICT). Plan Działania na lata 2014-2020, Rzeszów 2014, s. 1-37; Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Wyrwa D., Chrzanowski M., Inteligentna Specjalizacja Wiodąca Lotnictwo i Kosmonautyka. Plan Działania na lata 2014-2020, Rzeszów 2014, s. 1-38; Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Wyrwa D., Chrzanowski M., Inteligentna Specjalizacja Wiodąca Jakość Życia. Plan Działania na lata 2014-2020, Rzeszów 2014, s. 1-47.

[4] Woźniak L., Wyrwa D., Dziedzic S., Ziółkowski B., Nowak A., Woźniak M., Cebulak T., Wierzbiński B., Raport z badań Identyfikacja kluczowych branż województwa podkarpackiego „Raport kluczowych branż regionu podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2007, s. 1-51.

[5] Woźniak L., Ziółkowski B., Dziedzic S., Wyrwa D., Cebulak T., Cierpiał-Wolan M., Drozd K., Kud K., Kalita W., Kluska J., Łunarski J., Sobkowiak A., Stec-Rusiecka J., Tomczyk A., Wałajtys - Rode E., Woźniak M.Raport końcowy z Badań Foresight. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, pod red. L. Woźniaka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 1-365.

[6] Sobkowiak A., Woźniak L., Pasterz T., Cierpiał-Wolan M., Trala B., Drozd K., Dziedzic S., Woźniak M., Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013, Rzeszów 2004, s. 1-95.

  

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję